WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE ROD "GÓRNIK"

Szanowni działkowcy !


Zapraszamy wszystkich członków PZD z Naszego Ogrodu,
na Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD „GÓRNIK”, które odbędzie się w dniu

04 sierpnia 2021 r. (środa)

przed Domem Działkowca na otwartym powietrzu

Początek obrad:

w I terminie godz. 15.00
w II terminie godz. 15.30*


* Zgodnie z § 62 ust.1 statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie,
są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na tym zebraniu.

Zgodnie z § 56 ust.2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników.

Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.


Materiały sprawozdawcze dostępne będą do wglądu w dniach 22 lipca 2021 r. oraz 29 lipca 2021 r.
w godzinach od 16.00 do 18.00 w Biurze Zarządu ROD „GÓRNIK” przy ul. Zwycięstwa.


                                                                                                                            Prosimy o obecność, Zarząd ROD "Górnik"

ZASADY SKŁADOWANIA SEGREGOWANYCH ODPADÓW W 2021 ROKU

Przypominamy, że w dniu 6 września 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 lipca 2019 r.
o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
która zmieniła system wywozu śmieci, w tym z terenów ogrodów działkowych.

Do najważniejszych zmian, które ww. nowelizacja wprowadziła należy to, że:

1. ROD mogą rozliczać wywóz śmieci na podstawie indywidualnych umów albo na podstawie deklaracji „śmieciowych”.
2. ROD nie będą już objęte ryczałtową opłatą za wywóz odpadów.
3. Wszyscy są zobowiązani do segregacji śmieci. Niedopełnienie tego obowiązku przez ROD będzie skutkowało koniecznością zapłaty „kary”
w wysokości co najmniej dwukrotności, a maksymalnie czterokrotności ustalonej opłaty.

W związku z powyższym informujemy, iż na sezon 2021 Zarząd ROD "GÓRNIK" zawarł indywidualną umowę,
która obniża o połowę cenę segregacji i wywozu odpadów w stosunku do roku poprzedniego.

w 2021 roku nowa stawka wynosi 30 zł.

Worki na odpady (żółte i zielone) można odbierać u gospodarzy ogrodów (Ogrody ul. 1-Maja i ul. Przewozowa)
oraz w czwartki w Biurze Zarządu w godz. od 16.00 do 18.00 (Ogród ul. Zwycięstwa)

Przypominamy, że worki z segregowanymi odpadami (metale i tworzywa sztuczne oraz szkło)
oznaczone numerem działki i poniższym logo Naszego Ogrodu
należy składować tylko i wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych.

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu:

691-186-402


OSOBOM, KTÓRE NIE BĘDĄ PRZESTRZEGAĆ POWYŻSZYCH ZASTOSOWAŃ,
GROŻĄ POWAŻNE KONSEKWENCJE.Ponadto informujemy iż, odpady pochodzenia organicznego należy składować w kompostowniku,
w który każda działka musi być wyposażona (Regulamin ROD § 42, pkt. 1)

Działkowcy z ogrodu znajdującego się przy ul. Zwycięstwa mogą nadwyżkę kompostu składować w kompostowniku ogrodowym,
który znajduje się przed bramą główną.

UWAGA DZIAŁKOWCY !!!


NOWE ZASADY BEZPIECZNEGO WJAZDU i WYJAZDU Z TERENU OGRODU UL. ZWYCIĘSTWA


W związku z zamontowaniem nowej bramy wjazdowej, prosimy działkowców o zapoznanie się
z nowymi zasadami wjazdu i wyjazdu z terenu ogrodu celem uniknięcia niepożądanego zdarzenia.

INSTRUKCJA OBSŁUGI NOWEJ BRAMY WJAZDOWEJ

1. Chcąc wjechać samochodem na teren ogrodu, należy zatrzymać się przed bramą,
zachowując bezpieczną odległość np. 4 m. gdyż skrzydła bramy otwierają się na zewnątrz ogrodu.

2. Aby otworzyć bramę należy wpisać indywidualny kod na klawiaturze,
która znajduję się na słupku furtki po wewnętrznej stronie ogrodu.

3. Po wpisaniu kodu następuje otwarcie bramy.
Należy niezwłocznie wsiąść do samochodu i po całkowitym otwarciu skrzydeł bramy, wjechać na teren ogrodu.

4. Brama zamyka się samoczynnie po upływie 1,5 min. od momentu jej całkowitego otwarcia.

5. Podczas wyjazdu z terenu ogrodu czynności należy powtórzyćWAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE WJAZDU I WYJAZDU Z TERENU OGRODU

1. W celu pozyskania przez działkowca indywidualnego kodu do otwarcia bramy,
należy skontaktować się z Prezesem Ogrodu pod nr tel. 691-186-402.

2. Zabrania się wjazdu lub wyjazdu przez bramę, gdy nie nastąpiło jej całkowite otwarcie !!!

3. Zabronione jest przechodzenie przez otwartą bramę, oraz przebywanie w jej świetle !!!

4. W przypadku gdy podjeżdżając zauważymy otwartą bramę,
należy natychmiast zatrzymać się i poczekać aż skrzydła bramy samoczynnie się zamkną.
Dopiero przy całkowicie zamkniętej bramie możemy rozpocząć procedurę jej otwarcia.


                                                                                                                      Dziękujemy, Zarząd ROD "Górnik"

INFORMACJA W SPRAWIE KORONAWIRUSA !!!

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym przez koronawirus COVID-19
Uchwałą Nr 347/2020 Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 01 grudnia 2020 r.
upoważnia się do podjęcia decyzji o przesunięciu terminów Walnych Zebrań ROD na termin do 31 sierpnia 2021 r.

W związku z powyższym:

--- Walne Zebranie Działkowców z dn. 03 kwietnia 2020 r. zostaje odwołane ---

Krajowy Zarząd PZD, działając na podstawie § 134 ust. 1 i 2 pkt 1) Statutu PZD
w zw. z § 59 ust. 1 i 2 Statutu PZD postanawia m.in.:

Upoważnić zarządy ROD do pobierania od działkowców z ROD zaliczek z tytułu opłat ogrodowych,
przeznaczonych na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD w 2021 r.
do wysokości opłat ustalanych według zasad stosowanych w 2020 r.

Tabele zawierające opłaty z poszczególnych działek, zostały wywieszone w ogrodach na tablicach ogłoszeń.

Płatności prosimy dokonywać do dnia 31.05.2021 r. tylko i wyłącznie na konto ogrodowe ROD nr:

31-1500-1214-1212-1008-0126-0000                                                                                                                Zarząd ROD ,,GÓRNIK''

INFORMACJA DLA POTENCJALNYCH NABYWCÓW DZIAŁEK


Szanowni Państwo !


Wszystkie formalności dotyczące sprzedaży działki lub umowy przeniesienia praw do działki
powinne być załatwiane telefonicznie pod nr telefonu:
--- 691-186-402 ---
lub za pośrednictwem innych środków komunikacji na odległość (np. e-mail),
a wszelką dokumentację należy przekazywać pocztą lub w inny sposób, wykluczający bezpośredni kontakt.

Wzory dokumentów potrzebnych do tego celu można znaleźć na naszej stronie w zakładce:
--- Dokumenty ---

W sprawach, których załatwienie nie jest możliwe z uniknięciem bezpośredniego kontaktu,
spotkanie i obsługa sprawy przez Zarząd ROD, może być wykonana wyłącznie przy obustronnym zachowaniu
reżimu sanitarnego, tj. przede wszystkim dezynfekcji rąk oraz przy zasłanianiu nosa i ust.

Dyżury pełnione są w czwartki w Biurze Zarządu,
mieszczącym się na terenie ogrodu przy ul. Zwycięstwa,

w godz. od 16.00 do 18.00 (marzec - październik)
w godz. od 15.00 do 17.00 (listopad - luty)


--- OPŁATY WNOSZONE PRZEZ NOWEGO DZIAŁKOWCA ---


1. Jednorazowa opłata ustalona przez Okręgowy Zarząd PZD w Katowicach wynosi

300 zł.

2. Jednorazowa opłata ustalona przez Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego ,,GÓRNIK’’ wynosi

1 506 zł.

(Statut PZD §147 ust. 1 pkt 1)

Jednocześnie informujemy, iż aktualne ogłoszenia o zamiarze zbycia lub nabycia praw do działki
można znaleźć na naszej stronie w zakładce INFORMACJE / OGŁOSZENIA.

                                                                                                                Zarząd ROD

INFORMACJA W SPRAWIE KORONAWIRUSA !!!

UWAGA DZIAŁKOWCY !


W powodu trwającej epidemii COVID-19, Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców wydał poniższy komunikat.


INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI PSÓW


Szanowni działkowcy !

Niektórzy właściciele czworonożnych pupili nie pamiętają o podstawowej zasadzie:

KAŻDY SAM SPRZĄTA PO SWOIM PSIE !


Widok psich odchodów w alejkach bardzo źle świadczy o właścicielu najwspanialszego przyjaciela człowieka.
Każdy pies z pewnością sam chętnie by po sobie posprzątał.
Niestety nie ma takiej możliwości i ten obowiązek spoczywa na jego właścicielu.

W związku z powyższym zwracamy uwagę wszystkim działkowcom oraz ich gościom,
aby podczas spacerów ze swoimi pupilami, niezwłocznie sprzątali po nich odchody.

                                                                                                                      Dziękujemy, Zarząd ROD "Górnik"

INFORMACJA DOTYCZĄCA WJAZDU NA TEREN OGRODU

Drodzy działkowcy !

Przypominamy wszystkim, iż zgodnie z Regulaminem ROD § 68 pkt 6, na teren Rodzinnego Ogrodu Działkowego „GÓRNIK”
zabroniony jest wjazd pojazdami mechanicznymi, o czym informuje umieszczony przy bramie głównej Znak B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach”.

Za zgodą Zarządu ROD możliwość wjazdu na teren ogrodu, posiadają tylko i wyłącznie pojazdy,
które dowożą do działki np. nawozy, ziemię, materiały budowlane itp. (Regulamin ROD § 69).
Po rozładowaniu towaru pojazd powinien opuścić teren ogrodu.

Bezwzględnie zabrania się parkowania samochodów w alejkach ogrodowych.

W przypadku niezgodnego postępowania w sprawie zasad wjazdu na teren ogrodu,
Zarząd ROD może wezwać odpowiednie służby (Straż Miejska, Policja).
Konsekwencją niestosowania się do znaku B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach” jest mandat w wysokości 250 zł. oraz otrzymanie 5 pkt. karnych.
W skrajnych przypadkach pojazd może zostać odholowany z terenu ROD na koszt właściciela.


ZEZWOLENIE WJAZDU NA TEREN OGRODU MOŻNA UZYSKAĆ
OD ZARZĄDU ROD DZWONIĄC POD NR TELEFONU

--- 691-186-402 ---                                                                                                                      Zarząd ROD "Górnik"

STOSOWANIE ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN NA DZIAŁCE

Szanowni działkowcy !

Początek sezonu wegetacyjnego to okres, gdy wielu z nas zaczyna walczyć ze szkodnikami oraz chorobami roślin.
Wybierając metodę zwalczania zawsze należy kierować się bezpieczeństwem ludzi i zwierząt, oraz stosować się do obowiązujących przepisów.
Nieprawidłowe i nadmierne stosowanie środków ochrony roślin prowadzi do wymierania pożytecznych owadów, w tym pszczół.


Przed zastosowaniem oprysków należy pamiętać o następujących zasadach:


1. Zanim sięgniemy po środek ochrony roślin trzeba najpierw zdiagnozować chorobę lub szkodnika.

2. W pierwszej kolejności sięgamy po metody biologiczne, agrotechniczne lub integrowanej ochrony roślin.

3. Na działkach można stosować wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu i przeznaczone dla działkowców
(nie wolno stosować preparatów przeznaczonych do upraw polowych, wielkoobszarowych).

4. Przed zastosowaniem preparatu zawsze należy zapoznać się z instrukcją stosowania, znajdującą się na opakowaniu.
Nigdy nie wolno zwiększać dawki zalecanej przez producenta.

5. Należy zwrócić uwagę na podany przez producenta okres karencji i prewencji.

6. Zgodnie z § 56 Regulaminu ROD przed zastosowaniem środków ochrony roślin działkowiec jest zobowiązany do
poinformowania sąsiadów o zamiarze zastosowania preparatu, podać termin przeprowadzenia zabiegu,
nazwę preparatu oraz okres karencji.

7. Opryski należy przeprowadzać wczesnym rankiem lub późnym wieczorem, poza oblotem pszczół, gdy nie ma wiatru i opadów.


8. Zabiegi wykonujemy tylko na zainfekowanych roślinach.

9. Przy stosowaniu środków ochrony roślin należy zakładać odzież ochronną: fartuch, maskę na oczy, nos i usta oraz rękawice i kalosze.
Należy zapoznać się z informacją na opakowaniu, jakie środki ostrożności dodatkowo należy zachować.

10. Rośliny uprawiane w doniczkach opryskujemy na zewnątrz altany (nigdy wewnątrz).

11. W czasie przeprowadzania zabiegu należy zamknąć drzwi i okna altany. Zwierzęta i pozostali użytkownicy działki (w szczególności dzieci)
powinni unikać miejsca, w którym przeprowadzany był zabieg. Należy zapoznać się z informacją (na etykiecie preparatu),
po jakim czasie można dotykać opryskanych roślin.


                                                                                                                      mgr inż. Małgorzata Wójcik, Instruktor ds. ogrodniczych Jednostki Krajowej PZD.PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DZIAŁKOWCÓW ROD „GÓRNIK”

Szanowni Działkowcy.

Realizując wymogi Rozporządzenia Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku,
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
informujemy, iż zgodnie z Uchwałą nr 20/2018 podjętą przez Zarząd ROD "Górnik" w Rybniku,
Koordynatorem któremu powierza sie koordynowanie realizacji działań z obszaru ochrony danych osobowych w naszym ROD
jest Prezes Zarządu ROD „Górnik” w Rybniku pan Piotr Świenty.

OSZCZĘDZAJMY WODĘ NA DZIAŁKACH !Zarząd ROD „Górnik” zwraca się z prośbą do wszystkich działkowców
o rozsądne i oszczędne podlewanie roślin tylko w godzinach rannych lub wieczornych.

Nie należy podlewać roślin ogrodowych w czasie upałów !

Ograniczmy do minimum nawadnianie trawników oraz napełnianie basenów.

INFORMACJA DLA DZIAŁKOWCÓW

Przypominamy, iż zgodnie z Regulaminem ROD (§ 67 pkt 2)
działkowiec ma obowiązek nie zakłócać spokoju sąsiadom,
zwłaszcza poprzez korzystanie z urządzeń ponad przeciętną miarę.

W związku z powyższym, prosimy o ograniczenie do niezbędnego minimum,
używania elektrycznego i mechanicznego sprzętu ogrodowego

(w szczególności w soboty tylko do godz. 16.00)                                                                                                                Dziękujemy, Zarząd ROD

POSZUKUJEMY GOSPODARZA OGRODU

Zarząd ROD "GÓRNIK" poszukuje osoby chętnej do pełnienia funkcji Gospodarza ogrodu przy ul. Zwycięstwa.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z § 15 ust. 2 Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego PZD
do obowiązków Gospodarza należą sprawy gospodarcze zapewniające funkcjonowanie ROD i infrastruktury ogrodowej.


Więcej informacji pod nr tel. 691-186-402

                                                                                                                Zarząd ROD

ZASADY USUWANIA DRZEW I KRZEWÓW


KOMUNIKAT!

Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 5 czerwca 2017 r.
w sprawie zmiany zasad wycinki drzew na terenach ROD.

W dniu 17 czerwca 2017 r. wchodzi w życie część przepisów nowelizujących ustawę
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, które zaostrzają warunki wycinki drzew.

Zmianie ulegają również zasady usuwania drzew z terenów rodzinnych ogrodów działkowych.                                                                              Prezydium Krajowej Rady PZD